• 1 - 2 - alapitvany.jpg
  • 2 - 1 -  ISKOLA1981ben.jpg
  • 2 - 2  - alapitvany.jpg
  • 3 - 1 - suli_web.jpg
  • 3 - 2 - alapitvany.jpg
  • 4 - 1 - uamk_web.jpg
  • 4 - 2 - alapitvany.jpg
  • 5 - 1 -  uamk2_web.jpg

 

Közlemény az általános iskolai beiratkozásról a 2016/2017. tanévre.

 

Tisztelt Szülők!

Ebben az évben a beiratkozás időpontja: 2017. április 20-21.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.  
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.  
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
óvodai szakvélemény
járási szakértői bizottság szakértői véleménye
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Intézményben kerül kitöltésre:

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan    (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A tájékoztatóhoz mellékeljük a beiskolázási körzetünket.

 

Baja, 2017. március 20.

 

Háhnné Hovány Márta

igazgatóhelyettes

 

 

 

BEISKOLÁZÁSI KÖRZET

 

Baja 2. körzet

OM027737 Újvárosi Általános Iskola

6500 Oltványi utca 14.

Apáczai Csere János utca Teljes, Árpád tér Teljes, Árpád utca Teljes, Bajcsy-Zsilinszky utca Teljes, Baka köz Teljes, Bánki Donát utca Teljes, Bárka utca Teljes, Berzsenyi Dániel utca Teljes, Budai Nagy Antal utca Teljes, Bethlen Gábor utca Teljes, Bodrogi utca Teljes, Bolgár utca Teljes, Borbíró Ferenc sétány Teljes, Cinke utca Teljes, Csiga utca Teljes, Csillag utca Teljes, Csónak utca Teljes, Csuka utca Teljes, Dankó Gábor utca Teljes, Daru utca Teljes, Deszkás utca Teljes, Dózsa György út 000000 000124 Páros, Dózsa György út 000001 000085 Páratlan, Dr. Alföldi József tér Teljes, Duna utca Teljes, Dunafürdő üdülő-telep Teljes, Fáy András utca Teljes, Fehérló utca Teljes, Flórián utca Teljes, Futrinka utca Teljes, Fürj utca Teljes, Gábor Áron utca Teljes, Ganz Ábrahám utca Teljes, Gárdonyi utca Teljes, Gát utca Teljes, Gerle utca Teljes, Grassalkovich utca Teljes, Gránátos utca Teljes, Halász part Teljes, Harangláb utca Teljes, Harmat utca Teljes, Határ utca Teljes, Hentes utca Teljes, Honvéd utca Teljes, Horgász utca Teljes, Horváth Iván út Teljes, IV. Károly rakpart Teljes, Jedlik Ányos utca Teljes, Kamarásduna part Teljes, Kandó Kálmán utca 5/32 Teljes, Kádár utca Teljes, Kagyló utca Teljes, Kápolna utca Teljes, Kárász utca Teljes, Kertész utca Teljes, Kiss Ernő utca Teljes, Klapka György utca Teljes, Knézy Pál utca Teljes, Kodály Zoltán utca Teljes, Komp utca Teljes, Kosztolányi sétány Teljes, Kölcsey Ferenc utca Teljes, Madách Imre utca Teljes, Major Máté utca Teljes, Malomrév utca Teljes, Miklós utca Teljes, Mikszáth Kálmán utca Teljes, Mindszehty József tér Teljes, Miskolczy Ferenc sétány Teljes, Mókus utca Teljes, Molnár utca Teljes, Móra Ferenc utca Teljes, Munkácsy Mihály utca Teljes, Nagy András utca Teljes, Német utca Teljes, Oltványi Imre utca Teljes, Pázsit tér Teljes, Pillangó utca Teljes, Ponty utca Teljes, Posztó utca Teljes, Rákóczi Ferenc utca Teljes, Rezét utca Teljes, Révész utca Teljes, Sas utca Teljes, Síp utca Teljes, Sirály utca Teljes, Sóház utca Teljes, Sugovica sor Teljes, Szenes utca Téljes, Szent László utca Teljes, Szentjánosi utca Teljes, Táncsics Mihály utca Teljes, Teles Ede utca Teljes, Tücsök utca Teljes, Türr emlékmű part Teljes, Türr István utca Teljes, Uszály utca Teljes, Vadvirág utca Teljes, Vajas sor Teljes, Varsa utca Teljes, Vásárhelyi Pál utca Teljes, Vidra utca Teljes, Vitéz utca Teljes, Vöcsök utca Teljes, Völgy utca Teljes, Vöröshíd sétány Teljes, Ybl sétány Teljes, Zenta utca Teljes, Zippernovszky Károly utca Teljes, Zsák utca Teljes 

Pályázati kiírás

 

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újvárosi Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Oltványi utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

•         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

•         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         szakmai önéletrajz,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Magdolna nyújt, a 06/79/795-259 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/209-3/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ részére (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Újvárosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására", valamint a fenti azonosító számot (KLIK/022/209-3/2017).

Támogatóink

       

UA-78951040-1